ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ) 

про надання послуг із дистанційного вивчення англійської мови

Цей Договір, є офіційною публічною пропозицією (офертою) згідно зі ст. 633 Цивільного кодексу України, адресований Фізичною особо-підприємцем Бутко Марією Ігорівною, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі – Виконавець), фізичним особам, які своїми діями виявили намір приєднатися до цього Договору (надалі – «Замовник»), на умовах, які в ньому визначені (далі спільно іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»):

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти публічний договір про надання послуг із дистанційного вивчення англійської мови (далі - послуги) на умовах, що викладені у даному Договорі. Публічна Оферта набуває чинності з моменту її розміщення (оприлюднення на веб-сайті Виконавця).
1.2. Акцепт – надання Замовником повної і безумовної згоди Виконавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою.
1.3. Веб-сайт – офіційний   сайт Виконавця, який розміщений в мережі Інтернет за посиланням mabutkoschool.com 
1.4. Виконавець – Фізична особа-підприємець Бутко Марія Ігорівна, що надає послуги визначені даним Договором, інформація про якого розміщена на веб-сайті Виконавця. 
1.5. Викладач – працівник Виконавця або залучена ним третя особа, що здійснює покладені на неї обов'язки щодо викладання англійської мови на умовах, визначених Виконавцем, володіє належною кваліфікацією та навичками, необхідними для виконання своїх обов'язків.
1.6. Замовник – фізична особа, що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, ознайомлена з умовами цього Договору, зробила акцепт його умов, і яка є Замовником особисто, або батьком, матір'ю або законним представником Замовника, який буде отримувати послуги.
1.7. Заняття – дистанційне заняття з вивчення англійської мови Замовника з Викладачем впродовж обумовленої дати і часу, з використанням допоміжного програмного забезпечення (онлайн платформ zoom, google meet, Skype, тощо). 
1.8. Тариф – розмір плати послуг одного заняття Замовника і Викладача, в залежності від обраного виду занять, вартість якого визначена на веб-сайті  Виконавця mabutkoschool.com.
1.9. Тарифний пакет – розмір плати послуг за окрему кількість занять Замовника і Викладача, в залежності від обраного виду занять, вартість яких визначена на веб-сайті  Виконавця mabutkoschool.com.
1.10. Згода суб'єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Здійснення оплати за послуги з вивчення англійської мови передбачає надання згоди суб’єктом персональних даних на їх обробку.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Відповідно до цього договору, Виконавець зобов’язується надавати Замовнику послуги із дистанційного вивчення англійської мови, а Замовник зобов’язується приймати ці послуги і оплачувати їх відповідно до умов, передбаченими дійсним Договором. 
2.2. Виконавцем пропонуються Замовнику на вибір наступні види Занять,  а саме: 
2.2.1. Індивідуальні заняття – дистанційне заняття, що проводяться безпосередньо між Викладачем та одним Замовником; 
2.2.2. Парні заняття – дистанційне заняття, що проводяться між Викладачем та двома Замовниками; 
2.2.3. Групові заняття – дистанційне заняття, що проводяться між Викладачем та групою Замовників, в кількості до 6 осіб. 
2.3. При оплаті Замовником послуг, він вважається таким, що прийняв цей Договір в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків (акцепт Замовника), та без його подальшого підписання. Оплата Замовником послуг свідчить про те, що Замовник отримав та ознайомився з усією необхідною інформацією про послуги та порядок їх надання.
2.4. Незгода Замовника з визначеними у цьому Договорі умовами тягне за собою неможливість надання Виконавцем визначених Договором послуг.
2.5. Договір може бути змінений Виконавцем без будь-якого спеціального повідомлення, шляхом розміщення нової редакції Договору на веб-сайті в мережі Інтернет. Нова редакція Договору вступає в силу з моменту його розміщення на веб-сайті Виконавця і діє з моменту такого розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору.
2.6. Сторони погоджуються, що Виконавець зобов’язаний надавати якісні послуги, однак не гарантує будь-яких результатів внаслідок надання послуг, оскільки результат залежить від індивідуального сприйняття освітнього матеріалу і зацікавленості Замовника у вивченні англійської мови.
2.7. Ніякі претензії за результатом застосування Замовником, отриманих в результаті надання послуг знань і навичок, не можуть бути пред’явлені до Виконавця. 
2.8. Відповідальність за використання цих знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань і навичок, цілком і повністю лежить на Замовнику.
2.9. Виконавець самостійно визначає програму навчання, а також має право в односторонньому порядку змінювати програму навчання, зокрема вносити зміни будь-які інформаційні матеріали, включаючи текстові, графічні, аудіовізуальні та інші матеріали, до яких Замовник може отримати доступ в процесі користування послугами.
2.10. Виконавець докладає всіх зусиль, що запобігають збою і некоректності в роботі свого веб-сайту, онлайн-платформ zoom, google meet, Skype, інших на які проводяться заняття, проте не гарантує його безперебійну роботу, не несе відповідальності і не відшкодовує збитки, що виникли або виникнення яких можливе у зв’язку з технічними збоями в їх роботі.
2.11. Замовником та Викладачем за попередньою згодою може бути встановлений стабільний або гнучкий графік занять.

3. ЦІНА ПОСЛУГ

3.1. Вартість послуг Виконавця визначається залежно від обраного Замовником виду занять/тарифного пакету, відомості про що розміщенні на веб-сайті Виконавця.
3.2. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати послуги на встановлених Виконавцем умовах з моменту оплати замовлених послуг.
3.3. Надання послуг здійснюється на умовах 100% попередньої оплати. Оплата послуг здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Замовником грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, зазначений у виставленому Виконавцем рахунку Замовнику. 
3.4. Датою оплати послуг є дата зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця.
Виконавець направляє рахунок Замовнику для оплати послуг через соціальну мережу Instagram або онлайн-месенджер Telegram.
3.5. Вартість послуг може змінювати Виконавцем в односторонньому порядку без додаткового повідомлення Замовника про ці зміни, з попередньою їх публікацією на своєму веб-сайті.
3.6. Загальна вартість наданих послуг за Договором визначається індивідуально та залежить від кількості та виду проведених занять.
3.7. Перед початком індивідуальних/парних занять, Замовник за попередньою згодою Виконавця має право на безкоштовне разове 30-хвилинне пробне заняття. 
3.8. Перед початком занять, Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю вартість обраного виду заняття або тарифного пакету.
3.9. Замовник зобов’язаний вносити оплату не пізніше, ніж за 24 години до наступного заняття. В іншому випадку Виконавець не проводить заняття, при цьому Виконавець не зобов’язаний попереджати Замовника про відміну проведення неоплаченого заняття.
3.10. Сплачувати вартість заняття/ тарифного пакету Замовник зобов’язаний після проходження вже сплачених занять.
3.11. Сума сплачених Замовником коштів за послуги Виконавця, після проходження ним занять не підлягають поверненню Виконавцем.

4. ПЕРЕНЕСЕННЯ І ПРОПУСК ЗАНЯТЬ

4.1. Замовник має право скасувати або перенести індивідуальне заняття на інший час. При цьому він зобов’язаний не менше, ніж за 6 годин до початку заняття попередити про це Викладача і отримати підтвердження про скасування або перенесення заняття від Викладача. Замовник може скасувати заняття під час робочих годин 10:00-20:00. В цьому випадку Заняття вважається скасованим/перенесеним і проводиться в інший узгоджений час, протягом наступних 7 календарних днів. 
4.2. Якщо Замовник не попередив Викладача про скасування або перенесення індивідуального заняття у строк не менше, як за 6 робочих годин до початку індивідуального заняття у період з 10:00 до 20:00, і відповідно не виходить на заняття, то воно вважається проведеним належним чином, і оплата за нього не повертається Виконавцем.
4.3. У разі пропуску Замовником сплачених занять із будь-яких поважних причин, про що попередньо належним чином повідомлено Викладача, Замовник має право використати сплачену кількість занять протягом наступних двох календарних місяців з моменту оплати, при цьому в разі зміни вартості послуг Виконавця в сторону збільшення, Замовник зобов’язаний здійснити доплату коштів Виконавцю. В разі, якщо Замовник протягом встановленого в цьому пункті термін не використав сплачені заняття, то кошти за невикористані заняття не підлягають поверненню Виконавцем.
4.4. У разі невикористання Замовником певної кількості сплачених занять за обраним тарифним пакетом із будь-яких причин, залишок коштів за невикористані заняття не підлягають поверненню Виконавцем.
4.5. В разі запізнення, тобто якщо Замовник вчасно не виходить на індивідуальне заняття, Викладач зобов’язаний очікувати Замовника протягом всього часу Заняття, при цьому час Заняття не зміщується та не продовжується. Викладач займається зі Замовником з того моменту, коли Замовник з’являється на занятті і до часу його завершення, який був погоджений графіком індивідуального заняття. Викладач не компенсує Замовнику час його запізнення. У разі не появи Замовника або появи із запізненням, Заняття вважається пропущеним з вини Студента і оплачується ним в повному обсязі.
4.6. У разі, якщо Викладач не може далі навчати Замовника, Виконавець зобов’язаний інформувати Замовника і запропонувати йому заміну Викладача. 
4.7. У разі, якщо Викладач не може провести заняття у встановлений час, він зобов’язаний попередити Замовника і перенести Заняття на інший, узгоджений з ним час.
4.8. В тому разі, якщо один із Замовників парного/групового заняття без попередження не вийшов у встановлений час на призначене заняття, то відповідне заняття проводиться Викладачем без його участі, при цьому сплачені за заняття кошти не підлягають поверненню такому Замовнику.
4.9. В тому разі, якщо один із Замовників парного/групового заняття попередив Викладача про його неможливість бути присутнім на такому занятті, то Викладач має право перенести парне/групове Заняття на інший час та дату, за умови погодження і отримання згоди про перенесення заняття від інших Замовників парного/групового заняття. У випадку неотримання згоди Викладачем, таке заняття провадиться  без участі Замовника, що не може бути присутнім, і Виконавець не повертає кошти Замовнику за пропущене заняття.

5. ПРАВА ТА ОБОВꞌЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов’язується:
5.1.1. Надавати Замовнику Послуги, вказані в п.2.1. Договору, належним чином, відповідно до умов Договору.
5.1.2. Своєчасно проводити заняття зі Замовником. 
5.1.3. Попередити Замовника про відміну або перенесення заняття завчасно. Виконавець не несе відповідальності за несвоєчасне попередження у випадку, якщо Замовником та було надано неактуальні контактні дані.
5.1.4. Забезпечити можливість доступу Замовника до навчальних матеріалів.
5.1.5. Не розголошувати дані Замовника, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
5.1.6. Приймати до розгляду пропозиції Замовника щодо покращення надання послуг.
5.1.7. Давати усні та письмові консультації Замовнику по його додатковими питаннями.
5.2. Виконавець має право:
5.2.1. Вимагати від Замовника виконання умов цього Договору.
5.2.2. Вносити в односторонньому порядку зміни та / або доповнення до Договору оферти.
5.2.3. В односторонньому порядку вносити зміни до вартості послуг.
5.2.4. Припинити надання послуг Замовнику в разі порушення ним умов Договору. При цьому вже здійснена оплата за Послуги не повертається Замовнику. Відновлення надання послуг здійснюється після повного усунення порушень.
5.2.5. У будь-який момент відмовити Замовнику в надані послуг, у разі якщо його поведінка під час проведення занять не дає змоги викладачеві належно виконувати свої обов'язки, а іншим Замовника — ефективно сприймати інформацію. У такому разі здійснена оплата за послуги не повертається.
5.2.6. Змінювати час або дні навчання, попередньо (не пізніше ніж за добу) зателефонувавши або повідомивши Замовника, шляхом повідомлення, направленого на контактний номер телефону, вказаний при реєстрації, або іншими засобами електронного зв’язку, крім групових занять.
5.2.7. Призупинити або припинити надання послуг при несвоєчасному виконанні Замовником своїх фінансових зобов'язань перед Виконавцем. 
5.2.8. На свій розсуд забезпечувати Замовника послуг під час навчання навчальними та інформаційними онлайн-матеріалами (відео, текстові, тощо).
5.2.9. Тимчасово призупинити надання Замовнику послуг з технічних, технологічних або інших причин, що перешкоджає наданню послуг, на час усунення таких причин. При цьому вже здійснена оплата за послуги не повертається Замовнику.
5.2.10. Створювати нові програми навчання та вносити зміни у вже існуючий на свій розсуд, враховуючи відгуки та побажання Замовника.
5.2.11. Під час виконання цього Договору здійснювати  реалізацію власного товару, під яким розуміються блокноти, за окрему плату.
5.2.12. Залучати третіх осіб для надання послуг Замовнику.
5.2.13. У разі порушення Замовником Договору та використання матеріалів навчання не в особистих цілях, поширення матеріалів в будь-який спосіб і незалежно від кола осіб, Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, без повернення сплачених Замовником грошових коштів.
5.3. Замовник зобов’язується:
5.3.1. Визнати і погодитись з тим, що під час вивчення англійської мови використовується інформація (включаючи, але не обмежуючись правами на будь-які бази даних, графічні зображення, фотографії, відео- та звукозаписи, тексти, а також інші об'єкти авторського права), яка захищена законами про інтелектуальну власність та іншими міжнародними законами належать Виконавцю. Ні сам Замовник, ні інші особи за сприяння з боку Замовника, не копіюватимуть і не змінюватимуть програму навчання; не здійснюватимуть продаж, здачу в оренду, передачу третім особам будь-яких прав щодо прав користування матеріалами Виконавця для вивчення англійської мови, а також не модифікуватимуть послуги.
5.3.2. До укладення Договору ознайомитись зі змістом та умовами Договору, вартістю послуг розміщеними на веб-сайті Виконавця.
5.3.3. Надати правдиву, точну і повну інформацію про себе. Якщо Замовник надає нев    ірну інформацію, то Виконавець має серйозні підстави призупинити або відмовити Замовнику у наданні послуг.
5.3.4. Дотримуватися/забезпечити дотримання Замовником правил поведінки під час дистанційного навчання. 
5.3.5. Відвідувати заняття відповідно до погодженого з Викладачем графіку.
5.3.6. Не порушувати майнових, авторських та особистих немайнових прав Виконавця.
5.3.7. Для участі у навчанні Замовник самостійно забезпечує дотримання належних вимог для свого персонального комп’ютера, планшету, мобільного пристрою та мережі Інтернет.
5.3.8. Своєчасно оплачувати послуги Виконавця на умовах Договору.
5.3.9. Замовник не має права передавати свої права за Договором третій стороні.
5.4. Замовник має право:
5.4.1. Акцептувати даний Договір на умовах визначених у ньому. 
5.4.2. Користуватись послугами в обсязі та на умовах відповідно до Договору протягом всього терміну їх надання.
5.4.3. Звертатись до Виконавця з пропозиціями щодо покращення надання послуг.
5.4.4. Скасовувати або переносити заняття за попереднім узгодженням із Викладачем, на умовах викладених цьому Договорі. 
5.4.5. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, Викладача, та перелік послуг, які надаються.
5.4.6. Вимагати від Виконавця заміни Викладача.
5.4.7. Повернути придбаний у Виконавця товар, під яким розуміються блокноти, протягом 14 календарних днів з моменту придбання, в разі якщо такий блокнот не був у споживанні Замовника, і не містить слідів споживання.
5.4.8. Замовник не має права копіювати аудіо та відеоматеріали занять повністю або частково, вести запис занять, а також фіксувати зміст занять повністю або частково на будь-якому матеріальному носії, а також здійснювати будь-які інші дії, прямо не передбачені цим Договором. Замовник зобов’язаний використовувати інформацію, отриману під час занять виключно для власних цілей (для приватного користування), не поширювати і не передавати таку інформацію або її частину третім особам.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та чинним законодавством України.
6.2. Виконавець несе перед Замовником відповідальність за недотримання своїх зобов’язань щодо захисту конфіденційної та іншої інформації, що отримана та зберігається Виконавцем в рамках виконання Договору, а також за наслідки недотримання ним законодавства України в сфері захисту персональних даних та розголошення конфіденційної інформації, отриманої при реєстрації Замовника та/або під час отримання Замовником послуг за цим Договором.
6.3. Замовник в повному обсязі несе відповідальність за:
6.3.1. порушення положень цього Договору та чинного законодавства України.
6.3.2. за недотримання ним законодавства в сфері захисту персональних даних в рамках укладання та виконання цього Договору.
6.3.3. за точність, достовірність та актуальність даних, відомостей та інформації, переданих Виконавцю в рамках укладання та виконання цього Договору.
6.4. Виконавець не несе відповідальності за ненормальне функціонування окремих сегментів Інтернету, за порушення обміну інформацією, що виникли в результаті зниження якості надання послуг телекомунікаційними провайдерами Замовника, несправності будь-яких засобів телекомунікаційного зв’язку, відключення та перебоїв у мережах живлення, а також за затримки, перебої або погіршення якості при наданні послуг, що виникають з причин, що знаходяться поза сферою контролю Виконавця, в тому числі, але не виключно: недоступність серверів та/або обмеження їх швидкості адміністраторами та/або за будь-які дії та бездіяльність адміністраторів серверів, що не належать Виконавцю або не перебувають під його адмініструванням, будь-якої технічної несправності в роботі відкритих джерел.
6.5. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо таке невиконання або неналежне виконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити, або які знаходяться поза впливом Сторін. До таких обставин відносяться: стихійні явища (пожежа, повінь та інші природні катаклізми), військові дії будь-якого роду, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а також інші явища та обставини, що визнаються форс-мажорними відповідно до чинного законодавства України. Протягом цього часу Сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.
6.6. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов’язана повідомити іншу Сторону про такі обставини як тільки це стане практично можливим.
6.7. Замовник не має права вимагати повернення грошових коштів за використані Послуги, якщо вони були надані належним чином. Низькі результати Замовника в навчанні не можуть служити причиною повернення грошових коштів за використані послуги.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Дійсний Договір набуває чинності з моменту вираження Замовником згоди з його умовами в порядку, передбаченому п. 2.3. Договору.
7.2. Строк дії Договору відповідає строку надання послуг, але в будь-якому разі Договір діє до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов’язань.
7.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі розбіжності і спори, які можуть виникнути між Сторонами у зв'язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів.
8.2. У разі якщо Сторони в результаті переговорів не змогли досягти взаємної згоди щодо розбіжностей, що виникли, а також у разі якщо одна зі Сторін ухиляється від проведення переговорів, спір вирішується в судовому порядку, встановленому законодавством України.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. З питань, що виникають у зв’язку з укладенням, виконанням і припиненням цього Договору та не врегульовані ним, Сторони зобов’язуються керуватися нормами чинного законодавства України.
9.2. Якщо будь-яке положення цього Договору стає недійсним, це не впливає на дійсність решти положень Договору. 
9.3. Сторони підтверджують, що цей Договір містить усі істотні умови, передбачені для договорів цього виду, і жодна зі Сторін не посилатиметься в майбутньому на недосягнення згоди за істотними умовами договору як на підставу вважати його неукладеним або недійсним.
9.4. Замовник зобов’язаний періодично переглядати відомості про вартість та умови надання послуг за цим Договором, а також положення публічної оферти, відомості про шо розміщені на веб-сайті Виконавця.
9.5. Замовник надає дозвіл Виконавцю на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

9. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа-підприємець
Бутко Марія Ігорівна
РНОКПП: 3741502104
IBAN: UA173220010000026003320060205
МФО 322001
Найменування банку: АТ «Універсал Банк»
Тел.: +380730655040
E-mail: mabutkoschool@gmail.com